Veien til gjenopprettelse av velvære hos pasienter med Crohns sykdom

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Oppgaven belyser stress, mestring og velvære hos pasienter med Crohns sykdom. Temaet ble valgt på bakgrunn av en tidligere praksisperiode hvor pasienten ikke hadde klart å gjenopprette velvære selv etter mange år med sykdom. Hensikten med oppgaven var å få forståelse for pasienter med Crohns sykdom sin subjektive lidelse, og se på muligheten for sykepleier til å hjelpe pasienter til økt velvære under sykehusinnleggelse. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier hjelpe pasienter med Crohns sykdom fra stress til mestring slik at velvære kan gjenopprettes? Fremgangsmåte: Litteraturstudie med fenomenologisk og kvalitativ tilnærming er benyttet som metode. Oppgavens fremstilling er i hovedsak basert på Patricia Benner og Judith Wrubels omsorgsteori, og noe er på bakgrunn av egne erfaringer. Diskusjon, funn og konklusjon: I drøftingsdelen fokuseres det på hvordan sykepleier gjennom engasjement, kunnskap og forståelse kan tilnærme seg pasienters subjektive opplevelse av sykdommen, hva som utløser stress, og videre på betydningen og muligheten for mestring i møte med lidelsen. Resultatene viser at det ikke finnes noen fasit for hvordan en pasient mestrer stress. Det sentrale er at behandlingen og veiledningen tilpasses den enkelte pasientens behov, slik at pasienten selv får tilstrekkelig kunnskap og blir i stand til å mestre situasjonen og møte sykdommen med en følelse av kontroll.