Utvikling av «Boindeks» for leieboliger. Beboeropplevelse av bolig, bomiljø, kontraktsforhold og utleier

Collection

  • AFI - FoU-resultat

Document type

Publication date

  • 2019

Series/Report no

  • AFI FoU-resultater;2019:01

Publisher

  • Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University

Page Number

  • 57 + vedlegg

Abstract

  • Boindeks er et pilotprosjekt hvor vi har involvert kommunale beboere og masterstudenter i sosialt arbeid som medforskere i et undersøkelsesopplegg basert på faglig sterkt partnerskap mellom en interesseorganisasjon for leieboere, vitenskapelige institusjoner og lokale boligsosiale myndigheter. Pilotprosjektet har utviklet og testet ut en boindeks-metode i tre kommunale boligprosjekter. Rapporten gir derfor i hovedsak innblikk i metodene som er benyttet, erfaringene med disse metodene og anbefalinger for videre utvikling og uttesting (kapittel 4, 5 og 6). Vi presenterer dessuten kort de viktigste empiriske funnene; beboernes opplevelse av sin bosituasjon (kapittel 3). I tillegg går vi i dette første kapitlet (kapittel 1) gjennom bakgrunn, ide, inspirasjon og kontekst for boindeks-prosjektet, og gir i det neste kapitlet (kapittel 2) en kort introduksjon til de viktigste teoretiske perspektivene som boindeksen springer ut fra, nemlig; partnerskap, medvirkning, erfaringskompetanse, likemannsintervjuer og empowerment.