Utbrenthet - en kvalitativ studie blant lærere

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formål: Hovedformålet med denne bacheloroppgaven er å undersøke blant et utvalg lærere om de opplever at det er en sammenheng mellom forventningene de opplever fra sine ledere og deres erfaringer med utbrenthet. Metode: Det ble brukt en kvalitativ tilnærming for å gjennomføre intervjuer blant fire lærere som har egne erfaringer med utbrenthet. Intervjuene baserte seg på spørsmål om trivsel på arbeidsplassen, arbeidstid og digital tilgjengelighet etter ordinær arbeidstid. Indikasjoner på utbrenthet ble målt ved hjelp av Bergen Burnout Indicator (BBI). Funn: Intervjuene viser at utvalget opplever flere mulige faktorer som kan være medvirkende til utbrenthet. Det er tydelig at mange lærere sliter med å skille jobb fra fritid og at dette, i tillegg til stort arbeidspress og uoverensstemmelser med ledelsen, kan være vesentlige årsaker til utbrenthet. Konklusjon: Leders adferd og forventninger vil til en viss grad kunne medvirke til at ansatte blir utbrente, ved blant annet å gi lite støtte til de ansatte. Det er ikke mulig å gi ledelsen hele ansvaret for dette, ettersom mye av arbeidspresset er et utfall av hvordan skolene er politisk styrt og den faktisk arbeidsmengden lærerne har. !