Utbredelse og adopsjon av Blågrønn faktor

Collection

  • TKD - Department of Civil Engineering and Energy Technology

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven ønsket forfatterne å beskrive hvordan utbredelsen av Blågrønn faktor (BGF) i Norge ser ut i dag og undersøke hvilke fordeler og ulemper kommunene opplever ved bruk av BGF. Data for å beskrive utbredelsen av BGF ble innhentet ved å sende ut en kort spørreundersøkelse. Øvrige spørsmål ble besvart med semistrukturerte dybdeintervjuer. Disse besvarelsene ble komplettert med material fra en rapport utført av Multiconsult i 2016. Studiens resultat har blitt analysert, og drøftet opp mot teorien Diffusions of Innovations samt eksisterende litteratur. Kun syv kommuner som har tatt i bruk BGF ble identifisert. Kommunene som har tatt i bruk BGF tar den med tidlig i planprosessen og opplever de største fordelene med BGF ved overvannshåndteringen. Økt bruk av BGF er en forutsetning for at verktøyet skal kunne videreutvikles. Det fremkom behov for å diskutere og tydeliggjøre visse formål med BGF. For videre arbeid med utbredelse og adopsjon foreslås forbildeprogrammer og kunnskapsformidling fra de kommuner som per i dag har brukt BGF og som innehar verdifulle erfaringer.