Universitets- og høgskolebibliotek sett i lys av Cristin

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Cristin, eller Det nasjonale forskningsinformasjonssystemet, er et felles forskingsinformasjonssystem for helsesektoren, instituttsektoren og universitet- og høgskolesektoren. Cristin ble opprettet i 2011 på bakgrunn av norske styresmakters ønske om oversikt over bruken av bevilgninger og stimulering til økt aktivitet innen forskning. Dette hadde da allerede vært behandlet i flere Stortingsmeldinger. Offentlige myndigheter anser verdien av forskning og formidling av kunnskap som stadig viktigere, og det kan derfor sees på som et sentralt område for UH-bibliotek å være en del av. I denne oppgaven viser resultatene fra en spørreundersøkelse hvilke oppgaver UH-bibliotekene har relatert til Cristin, og hvordan de bibliotekansatte oppfatter disse oppgavene. Undersøkelsen viser at de bibliotekansatte anser oppgaver relatert til Cristin som viktige, og i oppgaven presenterer jeg i tillegg teori som kan være med på å underbygge at oppgavene knyttet til Cristin kan bidra til å legitimere og forsterke UH-bibliotekenes rolle internt i institusjonen og eksternt i forhold til samfunnet og myndighetene