Undersøkelse av samtidig termisk komfort og dagslys i skole med passivhus-standard. Vurderinger av funn i forhold til energi

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2012-05-30

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Det har i denne rapporten blitt undersøkt lysforhold, termiske forhold og energibruk ved målinger og simulering i et klasserom på skole med passivhus-standard. Fokuset har vært på variasjoner i dybden av rommet. Målingene skjedde i henholdsvis februar og april 2012, og simuleringer ble gjort i Relux og Simien. Det ble målt utendørs luminansforhold, innendørs lysforhold, operativ temperatur sammen med andre termiske forhold og energibruk til belysning. Relux ble bruk til å simulere lysforhold og energibruk til belysning, der sistnevnte ble brukt videre i Simien for å undersøke dens påvirkning på romoppvarming og overtemperaturer. I tillegg til å kjøre simulering ved faktiske forhold i klasserommet, ble det gjort ulike variasjoner for å se betydningen av dette. Dagslysfaktor viste seg å være svært høy ved vindu, men sank raskt lengre inn i rommet. Over halvparten av rommet lå under minimumskravet, og en gjennomsnittsverdi for dagslysfaktor viste seg dermed å være lite representativt for lysforholdene. Simuleringene i ReluxPro viste seg å generelt gi høyere dagslysfaktor enn ved målingene, til tross for en nøyaktig modell. I ReluxEnergy ble LENI-tallet noe unøyaktig da det ikke tok hensyn til lysstyring, og antok en større del av rommet som dagslysforsynt enn det som kom fram av målinger og ReluxPro. Inndataene i belysningseffekten benyttet i Simien viste seg å ha betydning for overtemperaturer i rommet. Det ble observert et avvik mellom målte og simulerte operative temperaturer, da Simien ikke tar hensyn til oppvarmingssystem og da heller ikke eventuell treghet i disse.