Underernæring hos sykehjemsbeboere : sykepleierens forebyggende rolle

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn for oppgaven: Temaet for oppgaven ble valgt fordi det er kjent at eldre som bor på sykehjem har en større risiko for å bli underernært, og en for høy prosentandel lider av underernæring (Helsedirektoratet, 2010). Ernæring er et grunnleggende behov (Aagaard & Bjerkreim, 2011), og det er også et av grunnprinsippene til Virginia Henderson (1997). Det er altså en av sykepleiernes viktigste oppgave å sørge for at det ivaretas. Problemstilling: Problemstillingen for oppgaven er; Hvordan kan sykepleiere forebygge underernæring på sykehjem hos eldre? Med hovedfokus rettet mot lavkostnadstiltak som å gjøre endringer med spisesituasjonen. Metode: Metoden som er brukt er litteraturstudium, og det presenteres 8 artikler som er funnet i databasene Cinahl og Cochrane libary. Resultat og diskusjon: Resultatene viser at hovedmåltidene ikke alltid blir spist opp, men det gjør mellommåltidene. Det kan være gunstig å endre tidspunktene for måltidene. Det kommer også frem at å endre spisesituasjonen til å servere mat, som i en familie, kan bedre ernæringsstatusen ved at de eldre tar mat selv fra fat på bordet. I tillegg understreker både litteraturen og forskningen viktigheten av gode rutiner for å følge opp individuell plan.