Uber i Norge anno 2026 - En scenarioanalyse

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I de tidlige fasene av bacheloroppgaven ble vi raskt enige om at vi ville skrive om en ny og innovativ forretningsidé i Norge. Det tok ikke lang tid før valget falt på transporttjenesten Uber. Vi følte det var et spennende og samfunnsaktuelt tema, særlig etter siste tidens fokus på delingsøkonomien framvekst. Gjennom vår egen spørreundersøkelse på nett, samt intervju av sentrale personer på området har vi funnet ut at utviklingen til Uber avhenger av rekke forskjellige faktorer – alt fra politiske til sosiale - som hver for seg vil kunne determinere om Uber blir suksessfulle i fremtiden. For analysere hvordan markedet er i dag, og de utfordringene Uber står overfor i fremtiden, har vi valgt å bruke henholdsvis Porters fem krefter og en PEST-analyse. Disse to modellene, samt funn fra intervju og spørreundersøkelser, vil vi kunne danne oss et bilde over hvilke drivkrefter som blir avgjørende for utviklingen av persontransportmarkedet i årene som kommer. På bakgrunn av dette har vi laget tre framtidsscenarioer gjennom historiefortelling; et pessimistisk, et realistisk og et optimistisk scenario. Oppgaven vil gi en indikasjon på hva endringer i sentrale faktorer vil ha å si på persontransportmarkedet i fremtiden. Ettersom hele oppgaven vår går ut på hva som vil skje i fremtiden, blir det viktig å understreke at det er mye usikkerhet knyttet til funnene våre. Ikke minst vil datamaterialet vårt være farget av intervjuobjektene våre uttalelser og dermed påvirke oppgaven. Derfor er det viktig at både vi og leseren møter informasjonen med en kritisk tilnærming.