Tusen millioner stille Innagerende atferd i et inkluderingsperspektiv

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Innagerende atferd er et atferdsproblem på lik linje med andre atferdsvansker, men i en hektisk skolehverdag er det nettopp elever som viser en innagerende atferd som blir oversett og tilsidesatt. I denne oppgaven er fokus rettet mot den gruppen elever som velger å trekke seg tilbake sosialt, og som derfor havner utenfor læringsmiljøet. Læreren, som leder, har en viktig oppgave med å sikre at elevene som viser en innagerende atferd opplever inkludering på lik linje med de andre elevene. Dette må skje gjennom at elevene ser seg selv som en ressurs for læringsmiljøet. Jeg formulerte problemstillingen ”hvordan kan man som lærer legge til rette for et støttende læringsmiljø overfor elever som viser innagerende atferd?”. Fokus er her naturlig nok rettet mot hva du som lærer kan gjøre for å sikre at inkludering skjer. Et utvalg av tiltakene som blir beskrevet i denne oppgaven er: å skape relasjoner og et trygt læringsmiljø, å se hver enkelt elev og å vise anerkjennelse og forståelse for elevens tanker og handlinger. Dette krever at du som lærer har et aktørperspektiv, hvor du engasjerer deg for å få innsikt og forståelse i elevens virkelighetsoppfatninger, ønsker og verdier. Funnene i oppgaven er gjort på bakgrunn av teori og forskning, samt gjennomførte intervjuer med to lærere.