Tuberkulose blant papirløse migranter i Norge : sykepleierens forebyggende funksjon

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn for valg av oppgave: Tuberkulose ble frem til 1950 regnet som en folkesykdom i Norge. Økt levestandard, effektiv medisinering og vaksinasjonsprogrammet gjorde at forekomsten gikk ned. Siden 1996 har forekomsten av tuberkulose igjen steget. Dette begrunnes med at den norske befolkningen reiser mer, samt en økt innvandring til Norge. Papirløse migranter lever under jorden og gjennomgår ikke den samme kontrollen som asylsøkere ved ankomst til landet. Med begrenset rett på helsehjelp og en høy forekomst av tuberkulose vil dette kunne være en trussel for den norske folkehelsen. Problemstilling: «Hvordan kan man som sykepleier forebygge økt forekomst av tuberkulose blant papirløse migranter i Norge?» Metode: Dette er en litteraturstudie. Kildene er funnet ved hjelp av systematiske søk i ulike databaser og vurdert kritisk. Resultater og diskusjon: Gjennom forskningsartikler og pensumlitteratur har jeg kommet frem til fire aktuelle påstander som jeg har valgt å bruke i min diskusjon. Den første omhandler papirløses behov for helsehjelp, før jeg tar for meg de ulike barrierene de papirløse har for å oppsøke helsehjelp og barrierer sykepleier har for å tilby helsehjelp. Videre drøfter jeg hvordan etikken med sine yrkesetiske retningslinjer er i konflikt med gjeldende lovverk og skaper et dilemma for sykepleiere i møte med de papirløse migrantene. Avslutningsvis vil jeg se disse påstandene i sammenheng og konkludere oppgaven.