Trygge eller usikre? - En undersøkelse av universitets- og høgskolebibliotekarers vurdering av sin undervisningskompetanse

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I det jeg mener er den første norske studien på dette området undersøker jeg hva slags kompetanse de undervisende bibliotekarene ved universiteter og høgskoler har, og hvordan undervisningen generelt, samt undervisning og veiledning for å tilrettelegge for utvikling av informasjonskompetanse, gjennomføres. Med utgangspunkt i problemstillingen «I hvilken grad mener bibliotekarer i universitets- og høgskolebiblioteker at de har kompetanse til å undervise?» utarbeidet jeg et nettbasert spørreskjema som ble sendt ut på epostlisten Biblioteknorge til Nasjonalbiblioteket og på Facebookgruppa Information Literacy in Libraries – Scandinavia. Etter én purring endte jeg opp med 104 respondenter fra universiteter, høgskoler, vitenskapelige høgskoler og forskningsinstitusjoner. Analysen viste at respondentene ønsker mer kompetanse innen praktisk undervisning, innen utarbeiding av undervisningsmateriale og innen utforming av læringsaktiviteter og E- læringsaktiviteter, som f. eks. MOOC. I tillegg er det mange som ønsket å bedre sin kompetanse innen undervisning/veiledning i forbindelse med opparbeidelse av informasjonskompetanse og En-til-en veiledning. Et annet gjennomgående funn var at arbeidsplassen hadde liten innvirkning på de ansattes kompetanse, selv om det var et sterkt ønske om at arbeidsplassene skulle tilby undervisningsrelaterte kurs. Istedenfor arbeidet de ansatte med å styrke sin kompetanse på egenhånd, gjennom «Learning by doing», deretter av «Observerer kollegaer» og «Leser relevant faglitteratur». Med hensyn til informasjonskompetanse mente nesten halvparten av respondentene at deres arbeidsplass burde aktivt bidra til å styrke bibliotekarenes egen informasjonskompetanse og bidra til økt kompetanse i undervisning/veiledning av dette. Disse resultatene bli diskutert i lys av tilsvarende internasjonale undersøkelser, og jeg konkluderer med at bibliotekarenes undervisningskompetanse må styrkes i tiden fremover.