Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående. Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NOVA - Rapport

Document type

Publication date

  • 2018

Series/Report no

  • NOVA Rapport;1/18

Publisher

  • NOVA, OsloMet

ISBN

  • 978-82-7894-650-3

ISSN

  • 1893-9503

Description

  • Denne rapporten handler om unge med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring. I rapporten studerer vi de 20 største innvandrergruppene i videregående opplæring, og ett av funnene er at det er store karakterforskjeller mellom de ulike gruppene. Målet med rapporten er å få mer kunnskap om hvorfor det er så store karakterforskjeller. Datamaterialet er basert på ungdataundersøkelser gjennomført i videregående opplæring i 2015–2017. Det omfatter selvrapporterte opplysninger fra rundt 68.000 elever fra omlag 250 videre-gående skoler over hele landet. Analysene viser at foreldrenes landbakgrunn har en god del å si for elevenes skoleresultater. Det skiller nesten ett helt poeng på karakterskalaen mellom de gruppene som oppnår de beste og dårligste resultatene. Et viktig funn er at sosioøkonomiske forhold og botid forklarer mye av forskjellene. I rapporten viser vi også at mange av innvandrergruppene har et stort driv mot utdanning, og at dette i mange tilfeller kompenserer for lav sosio-økonomisk status og kort botid.