Traumebevisst omsorg - i møte med barn utsatt for vedvarende omsorgssvikt

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Skremmende og alvorlige hendelser i barndommen kan sette dype spor i et lite uskyldig barn. Omsorgssvikt fra en nær tillitsperson kan gjøre at barnet opplever et relasjonsbrudd som kan være potensielt traumatiserende, det blir en skade skjedd i relasjon. Et traume kan oppstå som konsekvens av å leve i en tilværelse som oppleves som utrygg. Innenfor barnevernfeltet kommer jeg som snart ferdig barnevernspedagog til å møte mange barn og unge som har opplevd vonde opplevelser i nære relasjoner. Hvordan kan jeg hjelpe disse barna? Når barn utsettes for skremmende hendelser av dem som skal være deres nærmeste omsorgspersoner kan det føre til at barnet utvikler forskjellige smerteuttrykk for å vise at noe er galt. Mange av disse barna kan bli beskrevet som vanskelige og umulige, når de egentlig trenger å bli forstått, tatt vare på og møtt med kjærlighet. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (www.rvtsost.no) skriver at vedvarende påkjenninger som vold og omsorgssvikt fra tidlig barndom ofte omtales som komplekse traumer eller utviklingstraumer. De sier også at disse barna ofte trenger spesielt tilrettelagt omsorg og behandling av hjelpere med traumespesifikk kompetanse. Som barnevernspedagog ønsker jeg å besitte noe av denne kompetansen og fordype meg i hva barn som har vært utsatt for omsorgssvikt trenger av omsorg. Som snart ferdigutdannet barnevernspedagog vil jeg være bundet til FOs yrkesetiske grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere (2015). En av de verdier som er skrevet som et felles etisk grunnlag for yrkesutøverne omhandler omsorg og nestekjærlighet. Der står det at jeg som barnevernspedagog har et særskilt ansvar for å bistå de som selv ikke kan ivareta sine egne behov og interesser. Jeg skal møte disse individene med nestekjærlighet og vise dem omsorg ved å identifisere og møte deres udekkede behov på en måte som ivaretar den andres verdier og ressurser (ibid., 6). Amble & Dahl-Johansen (2016, 25) skriver at barn som har opplevd komplekse traumer som regel havner innenfor barnevernet siden psykisk helsevern ofte vurderer barnets symptombilde som utilgjengelige for behandling. Dette utsagnet viser at jeg som barnevernspedagog vil møte mange barn som strever med livet på grunn av de erfaringer de har med seg fra oppveksten. For å kunne hjelpe disse barna som barnevernspedagog på ulike arenaer mener jeg at det trengs kompetanse om hva utviklingstraumer gjør med et barn for å kunne forstå deres tilværelse. Traumebevisst omsorg er et tema som har vekket min interesse siden jeg først hørte om det. Jeg ble nysgjerrig på hva begrepet omhandler og om jeg kan få bruk for det i mitt yrkesliv. Temaet har i senere år blitt mer og mer aktuelt i barnevernfeltet og jeg opplever at det er på vei inn som en grunnleggende forståelse både i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem. RVTS har på senere tid satset på å øke kompetansen knyttet til individer med traumatiske erfaringer, noe som kan tyde på at det finnes et behov for økt traumeforståelse i hjelpearbeidet med dem. Røkenes & Hanssen (2012, 12) skriver at det i hjelpearbeid er viktig å skape en god og trygg relasjon for å handle hensiktsmessig overfor den andre. Kan det være slik at traumebevisst omsorg er en relasjonell tilnærming som kan helbrede skader skjedd i relasjon? Mitt tema for denne oppgaven blir derfor traumebevisst omsorg, og ut fra dette har jeg formulert min problemstilling: På hvilken måte kan traumebevisst omsorg (TBO) være en egnet tilnærming for barn som har opplevd vedvarende omsorgssvikt? For å definere omsorgssvikt velger jeg å støtte meg til følgende definisjon: “Med omsorgssvikt forstår vi at foreldre eller de som har omsorgen for barnet påfører det fysisk eller psykisk skade eller forsømmer det så alvorlig at barnets fysiske og/eller psykiske helse og utvikling er i fare.” (Kempe 2009 i Sjøvold & Furuholmen 2015, 62). Denne bruken av begrepet gjør at det omhandler både vanskjøtsel, vold og overgrep (ibid.). Ved å utforske min problemstilling ønsker jeg å se nærmere på de tre pilarene som TBO omhandler og den kunnskapen som forståelsesrammen bygger på. For å beskrive barn som har opplevd vedvarende omsorgssvikt vil jeg bruke teori om traumer og utviklingstraumer.