TIP : bred bakgrunn for mange yrker - en utfordring både i læreplanarbeidet og skolehverdagen

Collection

  • LUI - Department of Vocational Teacher Education

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2008

ISSN

  • 1504-1905

Description

  • Både Kvalitetsutvalget (NOU 2003:16) og St.meld. nr 30 (2003-2004) la sterke føringer for tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Det har vært mange og lange debatter med partene i arbeidslivet for å sikre at tilbudsstrukturen og innholdet i opplæringen ivaretar arbeidslivets behov for kompetanse og at sluttkompetansen ikke får et lavere nivå. Mer enn tidligere har det vært fokus på nytteverdien av utdanningen, av å utdanne ansettbare fagfolk. Denne nytteverdien skal også speiles opp mot et samfunn og arbeidsliv i endring – slik at utdanningen ses på som en plattform for livslang læring (St.meld. nr. 30, s.67). Føringene i meldingen var å bygge utdanningstilbud med rom både for bredde og for spesialisering, men der spesialiseringen skulle skje gradvis og så seint som mulig i opplæringsløpet. Likevel skal elever som har interesse for spesielle fagfelt få muligheter for å jobbe med dette på et tidlig tidspunkt, spesielt gjennom prosjekt til fordypning. Aktuelle yrker i utdanningsprogrammet skal introduseres tidlig. Det pekes på fare for teoretisering av fagene hvis læringsarbeidet ikke tidlig knyttes til konkrete yrker. Fleksibilitet er et sentralt stikkord både for innholdet i læreplanene og for tilrettelegging av opplæringen.