TIMSS 2011 og svake resultater i algebra på 8. trinn

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Description

  • Denne oppgaven handler om TIMSS-undersøkelsen i 2011 og resultatene i algebra for norske elever på 8. trinn. TIMSS 2011 er en forkortelse for Trends in International Mathematics and Science Study og er en internasjonal undersøkelse som ble gjennomført i 63 land i 2011 (Grønmo et al. 2012). I følge Grønmo et al. (2012) ble elever på 8. trinn testet i matematikk i de fire emneområdene Tall, Algebra, Geometri og Statistikk, og oppgavene var basert på et felles rammeverk ut fra de deltagende lands læreplaner. Da resultatene fra TIMSS 2011 ble kjent i desember 2012, kunne vi i et avisoppslag lese at «Norske elever er dårligst i Europa på algebra» (Svartstad, 2012). De svake prestasjonene i algebra har etter den tid fått ekstra oppmerksomhet blant skoleforskere, politikere og lærere. Algebra blir sammen med aritmetikk/tall omtalt som «motoren» i matematikken (Grønmo, 2013a). Algebra er en generalisering av regning med tall, og grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen algebra er viktig for videre utdanning og bruk av matematikk i dagligliv og yrkesliv. Som fremtidig matematikklærer på 5 – 10 trinn i grunnskolen, ønsket jeg derfor å se nærmere på algebraoppgavene i TIMSS 2011 og mulige årsaker til at elevene presterte spesielt svakt innen emneområdet Algebra på denne testen. Jeg har derfor valgt denne problemstillingen: Hvordan var samsvaret mellom algebraoppgavene på 8. trinn i norsk skole og algebraoppgavene i TIMSS 2011? Min hypotese er at det var manglende samsvar mellom type innhold (omtalt som kategori) og også vanskelighetsgrad på algebraoppgavene på 8. trinn i norsk skole og algebraoppgavene i TIMSS 2011. Hypotesen ble valgt etter at jeg hadde lest om lav dekningsgrad i algebra, og at resultatene var så mye svakere på TIMSS 2011 i emneområdet Algebra, enn i de to andre emneområdene Tall og Statistikk. I arbeidet med hypotesen har jeg gjennomført en analyse av de frigitte algebraoppgavene i TIMSS 2011. Jeg har dessuten gjort en lærebokanalyse av de fire læreverkene som er markedsledende i matematikk på ungdomstrinnet og gjennomført intervjuer med fire matematikklærere på ungdomstrinnet. Mitt arbeid med hypotesen og problemstillingen bygger også på rapporter og artikler om TIMSS 2011.