Tilrettelegging for arbeid med muntlige og digitale ferdigheter – En analyse av to naturfaglige læreverk for ungdomstrinnet

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgavens problemstilling er: I hvilken grad er det tilrettelagt for arbeid med muntlige og digitale ferdigheter i et utvalg av naturfaglige læreverk for 9. trinn, og hvilke grep har forfatterne av disse læreverkene gjort i forbindelse med en slik tilrettelegging? Utvalget av naturfaglige læreverk består av elevbøkene Eureka 9! (Hannisdal, Haugan, & Munkvik, 2007) og Nova 9 (Steineger & Wahl, 2014) med sine tilhørende nettressurser. I arbeidet med å finne svar til problemstillingen er det utarbeidet to fokusområder for analysen: 1. I hvilken grad læreverkets oppgaver er tilpasset læreplanens definisjon av muntlige og digitale ferdigheter i naturfag gjennom arbeidsmåten de legger opp til. 2. Hvilken støtte læreverket gir til elevenes egenvurdering av muntlige og digitale ferdigheter. Oppgaven har en todelt konklusjon. På en side legger begge læreverkene godt til rette for arbeid med muntlige og digitale ferdigheter, ved å tilby en mengde oppgaver som gir elevene anledning til selvstendig arbeid. På en annen side gir ingen av læreverkene noen form for støtte til elevenes egenvurdering av disse ferdighetene, og det etterlyses i den sammenheng en synliggjøring av kriterier for oppnådde læringsmål knyttet til dette i læreverkene.