Tilpasset opplæring for et inkluderende klasserom

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2018-04

Series/Report no

  • Bacheloroppgaver;

Publisher

  • OsloMet

Abstract

  • Tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp for all undervisning i skolen, det inkluderer også undervisning i mat og helsefaget. Tilpasset opplæring er en rett alle elever har krav på i samsvar med sine evner og forutsetninger. Det er imidlertid begrenset litteratur om tilpasset opplæring i mat og helsefaget, selv om faget er veldig relevant for alle elever og bygger på verdier samt ferdigheter elevene trenger i og utenfor skolen. Mat og helse er et holdningsskapende fag hvor elever kan få kunnskap og erfaring om ernæring og helse, mat og kultur samt mat og forbruk gjennom samhandling og samarbeid med andre. Dessuten er faget godt egent til tverrfag arbeid med andre fag. Fagets betydning i elevens liv både i skolen og ute av skolen motiverte meg til å belyse hvordan tilpasset opplæring i mat og helsefaget kan i lys av den didaktiske relasjonsmodellen legges til rette. Funnene viser at alle faktorene i den didaktiske relasjonsmodellen er viktig i tilrettelegging for tilpasset opplæring, mens kjennskap til elevforutsetninger er av stor betydning for å kunne variere på arbeidsmetoder og faginnhold. Mat og helse lærere har mange ulike muligheter for å tilpasse opplæringen i lys av den didaktiske relasjonsmodellen. Videre viser funnene at tilpasset opplæring avhenger av lærerens evne og kompetanse i å integrere de grunnleggende ferdighetene i mat og helsefaget. Bruk av grunnleggende ferdigheter gir mye rom for å variere på arbeidsmetoder og faginnhold i samsvar med elevenes evner og forutsetninger. Samtidig er det i funnene lagt vekt på utvikling av sosiale ferdigheter og å ivareta prinsippene inkludering og likeverdighet i klassen ettersom dette øker også lærerens muligheter til å tilrettelegge opplæringen. Jeg har også kommet frem til ideer om hvordan mat og helselærer kan variere på arbeidsmetoder og faginnhold, og hvordan det skal løses utfordringer tilknyttet arbeidsmetodene som oppstår som følge av at elevene har ulike evner og forutsetninger.