Teknologi og design som kilde til motivasjon

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne teksten har jeg tatt for meg fagområdet teknologi og design, og sett på i hvilken grad det kan være med på å motivere en ellers umotivert elevgruppe. Det å definere umotivert er vanskelig, jeg har derfor valgt å konsentrere meg om de elevene som presterer svakt i skolens mer tradisjonelle fag. Elever som har en negativ og/eller passiv innstilling til skolearbeid, og som ofte opplever lite mestring i skolehverdagen. For å forske nærmere på dette har jeg intervjuet tre veldig sentrale fagpersoner innen fagområdet teknologi og design. Jeg har gjennomført semistrukturert kvalitativt intervju som metode. Det vil si at jeg på forhånd utformet en intervjuguide som utgangspunkt for samtalen, men beveget meg fritt mellom spørsmålene ettersom hvordan dialogen utviklet seg. I tillegg til intervjuene er oppgaven også basert på mine egne erfaringer som er dokumentert i form av en observasjonslogg. Dette sammen med litteratur innen både motivasjon og teknologi og design har gjort det mulig å ta fatt på denne problemstillingen, som det i utgangspunktet er lite dokumentert forskning på fra før av. Det er vanskelig å generalisere mine funn og gjøre det overførbart til den store sammenhengen, men samtidig har jeg brukt faglitteratur og mine tre informanter har en stor samlet erfaring og troverdighet i så måte. Jeg konkluderer derfor med at det er sterke indisier på at teknologi og design motiverer elever i stor grad. Jeg har valgt begrepet indisier siden jeg ikke kan bevise – men mener oppgaven og mine funn gir sterke indikasjoner på det faktum at teknologi og design gir økt motivasjon og mestringsfølelse.