Sykepleiers smertelindrende behandling til opioidavhengige pasienter : hvordan kan sykepleier forsikre seg om at opioidavhengige pasienter er optimalt smertelindret?

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Smertebehandling til opioidavhengige kan være krevende, både fordi denne pasientgruppens smertefysiologi er endret grunnet langvarig opioidmisbruk, men også basert på hvilke holdninger og kunnskap helsepersonellet har i møte med pasientene. Hensikten med denne oppgaven er å avdekke hvordan sykepleier på best mulig måte kan forsikre seg om at opioidavhengige er optimalt smertelindret, og eventuelt hva som forårsaker at smertelindringen ikke er optimal. Metoden vi har brukt er et litteraturstudie med 7 utvalgte artikler; 4 er forskningsartikler, 1 litteraturstudie, 1 fagartikkel og 1 artikkel i et oppslagsverk. Funn fra artiklene viser at gjennomgående temaer som holdninger, tillit og kunnskap kan være med på å sikre optimal smertelindring av opioidavhengige, og ved mangel på disse elementene risikerer vi at pasientene ikke blir smertelindret adekvat. Denne pasientgruppen er utsatt for fordommer og stigmatisering, noe som gjør at sykepleiere må være bevisst egne holdninger for å kunne møte pasienten på pasientens premisser. Smertelindring er et samarbeid mellom pasient og helsepersonell, der tillitt er essensielt da helsepersonell må tro på pasientens formidling av smerter. Kunnskap og erfaring kan legge grunnlag for trygghet og fortrolighet med administrering av den medikamentelle behandlingen.