Sykepleierkompetanse i tverrfaglig rehabiliteringsprosess : hva innebærer tverrprofesjonell samarbeid og hvilken kompetanse bidrar sykepleier med i hverdagsrehabiliteringen?

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Samhandlingsreformen la til grunn at mye av ansvaret som tidligere lå hos sykehusene skulle flytte over til kommunene. Rehabilitering ble fokusert en god del på da målet med reformen var forebygge mer samt tidligere innsats. Hverdagsrehabilitering er rehabiliterende innsats i pasientens egen hjem. En av de viktigste kjennetegnene på hverdagsrehabilitering er tverrfaglig samarbeid.. Jeg har vært interessert i tverrfaglig samarbeid siden jeg startet på sykepleieutdanningen og dermed var det naturlig å skrive om rehabilitering da rehabilitering baseres på tverrfaglig samarbeid. Problemstilling: Hva innebærer tverrprofesjonell samarbeid og hvilken kompetanse bidrar sykepleier med i hverdagsrehabiliteringen Metode: I denne oppgaven er det brukt litteraturstudie som metode. Oppgaven skal belyse problemstillingen med utgangspunkt i faglitteratur og forskningsstudier. Resultater: Rehabiliteringsprosessen er basert på tverrprofesjonell samarbeid. Tverrprofesjonell samarbeid og rehabilitering fokuserer på at flere profesjoner samarbeider for et felles mål. I hverdagsrehabiliteringen samarbeider gjerne sykepleier, ergo- og fysioterapeuter for å bedre pasientens funksjon og aktiviteter i dagliglivet. Sykepleierens kompetanse berør gjerne flere områder, men i rehabiliteringsprosessen for å bedre funksjon og aktiviteter har sykepleier kjernekompetanse på det medisinske problemstillinger samt veiledende kompetanse. Avslutning: Tverrprofesjonell samarbeid innebærer at flere profesjoner samarbeider med et fellesmål. Sykepleierens kjernekompetanse i rehabiliteringsprosessen består gjerne av medisinske problemstillinger. Selv om tverrprofesjonell samarbeid har sine positive sider, er det viktig å ta i betraktning at det har økonomiske og organisatoriske utfordringer