"Sykepleierens møte med pasienten som ønsker å ta sitt eget liv" - En oppgave om å velge livet

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Sammendrag: På verdensbasis tar om lag 1 million mennesker livet sitt hvert år. I Norge dør i overkant av 500 mennesker av selvmord hvert år. Av disse er 70 prosent menn. I tillegg til disse tallene antar man at mellom 3 500 og 7 500 personer hvert år forsøker å ta sitt eget liv. Dette er skremmende høye tall som både er et stort samfunnsproblem samtidig som det er en stor smerte for de etterlatte. Forskning viser at dagens sykepleiere har for lite kunnskap om hvordan man møter mennesker som ønsker å ta livet sitt. Med bakgrunn i dette har jeg har valgt å ta for meg problemstillingen;” Hvordan kan sykepleieren møte det selvmordstruede mennesket og fremme håp?” Metoden som ligger til grunn for denne oppgaven er en litteraturstudie der jeg har hentet inn tidligere forskning og litteratur som belyser selvmordsproblematikken. Gjennom kvalitative forskningsartikler har jeg tilegnet meg kunnskap om hvordan sykepleieren kan møte pasienter som er i en suicidal krise og deres opplevelser rundt behandlerne (sykepleierne) som de har møtt gjennom behandlingssystemet. Funn fra forskning og litteraturen viser at sykepleieren bør møte pasienten med tillit, empati, evne til å lytte og se pasienten som et unikt individ. Hun bør også legge stor vekt på å fremme en god terapeutisk relasjon som bygger på respekt, forståelse, trygghet og åpenhet. Håp ble sett på som noe positivt som enhver sykepleier burde formidle i møtet med det selvmordstruede mennesket. Oppgavens siste del tar for seg utfordringer knyttet til møtet med det selvmordstruede mennesket der jeg drøfter funnene fra forskning og litteratur, sammen med egen erfaring.