Sykepleieren er avgjørende for HIV-forebyggende tilbud til menn som har sex med menn

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Page Number

  • 37 s.

Abstract

  • Hensikten med denne oppgaven var innledningsvis å utforske sykepleierens forpliktelser og ansvar i forbindelse med å informere om preeksponeringsprofylakse (PrEP) som et HIV-forebyggende tilbud til menn som har sex med menn (MSM). For å besvare problemstillingen er de mest sentrale betraktningene som må tas som vedtatte lover og retningslinjer med vekt på International Council of Nurses (ICN) retningslinjer for sykepleiere, presentert og drøftet opp mot hverandre. ICN’s retningslinjer for sykepleie påpeker at sykepleieren er ansvarlig og pliktig til å sørge for at også utsattes særskilte behov blir møtt og at sykepleieren skal benytte seg av sin posisjon til å spre kunnskap og påvirke den politiske debatten. Sykepleiefaget har også en historie og en samtid hvorav etikk og livskvalitet er verdier som vektlegges, allerede i utdanningen. Gruppen som er kandidater til PrEP-tilbudet viser tegn på å slite mer psykisk og ha et behov for å bli møtt med et mer åpent helsevesen med oppdaterte holdninger. Fordypningen i temaet tydeliggjorde sykepleierens betydning og unike posisjon til å utgjøre en forskjell for den helhetlige helsen til spesielt utsatte grupper i samfunnet. Ved å drøfte de ulike hensynene som måtte tas opp mot hva forskning sier på området har vi kommet frem til en konklusjon. Konklusjonen innebærer at sykepleieren bør ta grep, og har et stort ansvar innenfor håndteringen av PrEP til MSM i Norge.