Sykepleiekapasitet i møte med postoperative pasienter med diabetes : "hvordan kan sykepleier bruke sin sykepleiekapasitet hos postoperative pasienter med diabetes, slik at infeksjoner forebygges?"

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Fra egen praksis har jeg opplevd at pasienter med diabetes utvikler komplikasjoner, relatert til sine operasjonssår. Jeg mener derfor at det er behov for kompetanseheving og fagutvikling, rundt kunnskapene om ivaretagelsen av postoperative pasienter med diabetes. Problemstilling: Utifra bakgrunnen for oppgaven er problemstillingen «Hvordan kan sykepleier bruke sin sykepleiekapasitet hos postoperative pasienter med diabetes, slik at infeksjoner forebygges». Orem sin sykepleieteori brukes til å besvare problemstillingen, sammen med naturvitenskapelig teori og forskningsartikler. Metode: Oppgaven bruker litteraturstudie som metode for å belyse problemstillingen, og for å finne nyeste forskningen relatert til problemstillingen. Hovedkriteriet som ligger til grunn for utvelgelsen av forskning er S-pyramiden. Resultater: Hovedfunnet fra forskning er at hyperglykemi og infeksjoner har en klar relasjon til hverandre. Andre funn er at insulin infusjon gir bedre blodsukker kontroll, men fører til flere episoder med hypoglykemi. Det presenteres også funn om bruken av insulindosering dataprogram, sykepleier sin rolle ved pleie av pasienter med diabetes og postoperative behov for pasienter med diabetes. Diskusjon: I drøftingen diskuteres teorirammen og forskningen som er lagt frem i oppgaven, og hovedmomentene brukes til et avsluttende resonnement.