Sykepleiefaglig ledelse og pasientomsorg

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Vi synes vi ser at sykepleien som utøves i hverdagen påvirkes av ledelsen. Vår bekymring er at pasientomsorgen blir lidende. Vi ønsker å se på hvordan sykepleieledelsen kan legge forholdene til rette for utøvelsen av omsorgsfull sykepleie. Problemstilling: Hva karakteriserer god sykepleiefaglig ledelse og hvordan kan en slik ledelse påvirke pasientomsorgen, samt hvilke faktorer og forhold ved ledelsen hemmer eller fremmer god pasientomsorg. Metode: Litteraturstudie. Det er benyttet sekundærdata; eksisterende faglitteratur og forskning. Søk er foretatt i databasene The Cochrane Library, MEDLINE, Cinahl og SveMed+. 6 forskningsartikler og en Ph.d. avhandling er brukt i oppgaven. Resultater: Litteratur og forskning viser at ledelse har betydning for pasientresultater. Det må være samspill mellom faglighet og ledelse og leder må kjenne og se sine medarbeidere. Relasjonsledelse og transformasjonsledelse fører til motiverte medarbeidere. Diskusjon: Kliniske mikrosystemer er hensiktsmessige både i forhold til ledelse, motivasjonen til medarbeiderne og pasientomsorg. Hybridledere som forener fag og ledelse er viktige i forhold til personsentrert sykepleie. Ledere må reflektere over egen adferd og lede og motivere medarbeiderne utfra deres arketyper. Ledere må ha personlige og faglige kvalifikasjoner samt relasjonelle ferdigheter for å fylle lederrollen.