Sykepleie til pasienten på traumestuen - Sykepleierens helhetlige ansvar for omsorg til akutt/kritisk skadde pasienter

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven har jeg satt meg inn i hvordan sykepleieren kan jobbe for å fremme pasienters kontrollfølelse ved akutt/kritisk skade på traumestuen. Traumemottakene i Norge er svært velfungerende, men hvordan opplever egentlig pasienten å ligge på traumebordet? Problemstillingen for oppgaven er «Hvordan kan sykepleieren fremme kontrollfølelse hos akutt/kritisk skadde pasienter på traumestuen?». Oppgaven er basert på en litteraturstudie der jeg har hentet litteratur fra pensum, fagartikler, og forskningsartikler med kvantitaitv fokus. Det er også blitt benyttet noe erfaringsbasert kunnskap gjennom oppgaven. I bacheloroppgaven har jeg valgt å bruke teorien til Odd E Havik, en psykologiteori som handler om kontrollfølelse ved sykdom/skade. Haviks kontrollmodell og litteratursøket har resultert i en oppgave med mange interessante funn, disse funnene gir gode eksempler på hvordan sykepleieren kan jobbe for å fremme pasientens kontrollfølelse. Pasientfortellinger fra forskningen funnet til oppgaven blir satt imot teorien og diskutert for å finne de mest relevante intervensjonene for sykepleieren. Teorien gir en klar indikasjon for hvordan sykepleieren må jobbe, men ingen pasienter er helt like. Dette er ting som blir diskutert i oppgaven.