Stuper kanonlitteraturen mot havsens bunn?

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Description

  • «Stuper kanonlitteraturen mot havsens bunn?» er navnet på denne bacheloroppgaven. Oppgaven tar utgangspunkt i endringene Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) førte med seg med tanke på læreplanen i norsk. Mens norsklærerne under den foregående læreplanen (L97) hadde en rekke konkrete forfatternavn å forholde seg til, var med ett alle navn og verk borte med innføringen av LK06. Dette vekket min nysgjerrighet når det gjaldt hvilke konsekvenser endringen eventuelt har medført for hva slags litteratur norsklærere bruker i undervisningen. Det jeg i hovedsak ønsket å finne svar på, var om kanonlitteratur fortsatt er prioritert blant dagens lærerstand og hvilke forfattere som i så fall er aktuelle. Metoden jeg bestemte meg for å bruke for å finne svar på problemstillingen, bar preg av en gyllen middelvei. Å velge enten en kvalitativ eller kvantitativ tilnærming viste seg vanskelig. Noen ja/nei-spørsmål var nødvendige for å finne en tendens. På den andre siden var jeg nødt til å ha noen kvalitative spørsmål for å få godt nok begrunnede valg for lærernes prioriteringer. I feltarbeidet var jeg i kontakt med totalt ti norsklærere i ungdomsskolen. Mens utgangspunktet mitt var en hypotese om at Henrik Ibsen selv hadde blitt en villand i norske klasserom, viste feltarbeidet at Ibsens verk fortsatt har en sterk posisjon. Mange av lærerne peker på kanonlitteratur som nødvendig for kulturarven. Samtidig er slik litteratur så god at den overlever år etter år. Likevel er friheten som kom med LK06 en utfordring og hovedgrunnen til at en stor del av kanonlitteraturen er utsatt. Det er dessuten på dette punktet lærerne er minst samstemte. Mens noen mener friheten er gunstig, frykter andre at friheten skaper for store forskjeller blant elevene.