Studentrabatt på taxi - Lønnsomhet av prisdiskriminering i Oslos drosjemarked

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Drosjebransjen i Oslo er preget av lav utnyttelsesgrad og stor ledig kapasitet. I mediene fokuseres det mye på hvordan konkurransesituasjonen i bransjen er i endring, blant annet på grunn av trusselen fra substitutter som Uber og annen organisert «kompiskjøring». Denne oppgaven undersøker hvorvidt en studentrabatt kan være et lønnsomt tiltak i taxibransjen i Oslo. For å identifisere studentenes etterspørsel etter og betalingsvillighet for taxitjenester, er det gjort en betinget verdsettingsundersøkelse blant studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Dataene fra den betingede verdsettingsundersøkelsen er analysert ved hjelp av lineær regresjonsanalyse. For å identifisere hvilke tidspunkter en rabatt bør gjelde, er det i tillegg gjort intervjuer av taxisjåfører, rekruttert på ulike taxiholdeplasser. Vi har analysert fire mulige varianter av studentrabatt. Både de kvantitative og kvalitative dataene taler for å ha en tidsbegrensning på rabatten, slik at den ikke gjelder «natt til lørdag» og «natt til søndag». Den største økningen i dekningsbidrag får man når man i tillegg legger inn en aldersrestriksjon, slik at studentrabatten kun gis til studenter under 30 år. Den «beste rabattsatsen» for denne rabattvarianten er ifølge undersøkelsen 30 %. Våre tall sier at denne rabattsatsen kan gi en økning på 130 000 taxiturer i året, og øke bransjens samlede dekningsbidrag med cirka 3,7 millioner kroner. Det er gjort mange forenklinger i oppgaven, særlig når det gjelder kostnaden knyttet til å kjøre en ekstra drosjekunde. Dette gjør at vi ikke kan konkludere med at den «beste rabattsatsen» basert på våre resultater vil være den optimale rabattsatsen i virkeligheten. Det virker imidlertid å være tydelig at en studentrabatt vil kunne ha effekt på etterspørselen etter taxitjenester.