Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk

Collection

  • HF - Department of Behavioural Science

Document type

Publication date

  • 2010

Series/Report no

  • Læremidler for profesjonsutdanning;10/2010

Publisher

  • Høgskolen i Akershus

ISBN

  • 9788248800354

ISSN

  • 1501-6080

Description

  • Denne boken er en revisjon av førsteutgaven fra 2005. Følgende kapitler er revidert «Eksperimentell design, med spesiell vekt på ulike typer av N=1 design» av Erik Arntzen, «Vitenskapelig tenkemåte» av Else Askerøi, «Forskning mellom utfordringer og muligheter» av Else Askerøi og Ingrid Barikmo, «Kategorisering av kvalitative intervjudata» av Else Askerøi og Mette Høie, «Deltagende observasjon som metode for feltforskning» av Lillian Larsen, «Å strukturere en fagtekst» av Halvor Spetalen, «Introduksjon til kvantitativ, kausal forskning» og «Felteksperimenter» begge av Adam Vogt. De øvrige kapitler er ikke revidert, fordi forfatterne vurderer kapitlene som dekkende i forhold til utviklingen innen fagfeltet siden forrige utgave av boken. Imidlertid er alle kapitlene i boken oppgradert til APA referanse stil. Bokas metodiske tilnærminger til forskning og utvikling innenfor ulike profesjonsfag, representerer forfatternes faglige forankringer, interesser og erfaringer knyttet til studentveiledning. Ved å vise til praktiske eksempler og favne vidt, vil man understøtte studentenes nysgjerrighet og lyst til faglig og vitenskapelig fordypning på en forsvarlig, systematisk måte. Studenter utfordres til å påvirke eget fag og skape endring i lys av erfaringer, refleksjoner og opplevelser de har i studieløpet og som fremtidige yrkesutøvere. Artiklene belyser metodiske konsekvenser av å undersøke menneskers tanker eller atferd, systemer eller fenomen som påvirkes systematisk eller av å utvikle produkter. Innføring i vitenskapelig tenkning, hvordan FoU-prosjekt kan etableres og presenteres og utdyping av likheter og forskjeller i ulike FoU-tilnærminger, gjør boka egnet både for bachelorstudier, videreutdannings- og masterstudier. Forfatterne som har revidert sine kapitler er, eller har vært, ansatt ved Høgskolen i Akershus på henholdsvis Avdeling for adferdsvitenskap og Avdeling for yrkesfaglærerutdanning.