Stress hos pasienter med KOLS : hvordan kan sykepleier redusere stress hos pasienter med KOLS?

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Vi har i denne bacheloroppgaven tatt et dypdykk i stress hos pasienter med KOLS, og hvordan deres hverdag blir påvirket av sykdommens symptomer, og det faktum av at sykdommen preges av skam og stigmatisering. Vi har valgt følgende problemstilling for oppgaven; Hvordan kan sykepleier redusere stress hos en pasient med KOLS? Valgt metode for oppgaven er et litteraturstudie der hensikten er å gi leseren en oppdatert og god forståelse av kunnskapen på det området som problemstillingen etterspør, og hvordan en har kommet frem til kunnskapen. Vi fant fire forskningsartikler som belyser ulike sider av oppgavens problemstilling. Artiklene tar for seg hvordan symptomene gir utfordringer i hverdagen og livet, med fokus på fysiske utfordringer og hvordan en på egenhånd har ervervet seg ulike strategier for å mestre sykdommen. Hjelp fra helsepersonell poengteres som viktig for å møte utfordringene. En artikkel tar for seg den psykiske belastningen ved sykdommen gjennom skam, selvbebreidelse og stigmatisering fra samfunnet. Vi har ved hjelp av Lazarus & Folkmans teori om stress og mestring, samt Benner & Wrubels omsorgsteori, presentert ulike tiltak sykepleier kan iverksette for å redusere stress hos en pasient med KOLS som er innlagt på en lungemedisinsk avdeling, med forverring av sin tilstand. Problemområdene vi har avgrenset oss til er tilnærmingen til pasientgruppen, sykepleiers holdninger, tiltak ved hovedsymptomene åndenød, sekrethopning og angst.