Støtt meg i mine opplevelser

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Page Number

  • 46 s.

Abstract

  • Bakgrunn: Det er en økning i antall pasienter med kreft i palliativ fase i kommunehelsetjenesten. Når pasienter bor hjemme, stilles det krav til pårørendeinvolvering. Dette kan medføre psykiske og fysiske belastninger, som kan redusere deres livskvalitet. Palliativ behandling har til hensikt å forbedre livskvaliteten til både pasienten og deres familie. Sykepleiers ressursramme og mangel på kompetanse innen palliasjon, kan true kvaliteten på sykepleien til de pårørende. Mål og problemstilling: Belyse hvordan sykepleier kan bidra til å fremme livskvaliteten hos pårørende til pasienter med kreft i palliativ fase i hjemmetjenesten. På bakgrunn av dette er vår problemstilling som følge: "Hvordan kan sykepleier fremme livskvaliteten til pårørende til hjemmeboende pasienter med kreft i palliativ fase?" Metode: Dette er en litteraturstudie basert på 5 forskningsartikler, faglitteratur og rapporter. Norges offentlig utredning (NOU) er inkludert. Relevante lovverk og retningslinjer er også benyttet. Resultater: Pårørende opplever sin rolle som kompleks, usikker, uforutsigbar og krevende. Belastningene dette medfører påvirker alle aspekter av deres liv og derav livskvaliteten. Sykepleier beskriver sin rolle som altomfattende og tidvis utfordrende. Mangel på ressurser er et gjennomgående tema. Disse faktorene medførte stress og en opplevelse av å ikke strekke til. Helsefremmende perspektiv i palliasjonen krever et kritisk syn på fordeler og eventuelle ulemper dette vil kunne ha for pårørende. Individuell plan for palliativ omsorg kan fremme mestring av pårørende. Konklusjon: Livskvalitet er en subjektiv opplevelse, og sykepleier må ha forståelse for den enkeltes situasjon og deres tanker og følelser. Avklaring og definering av roller er avgjørende for å skape forutsigbarhet og trygghet for de pårørende. Støtte og annerkjennelse av deres situasjon og opplevelse er essensielt. Tid og relasjon er av betydning for kvaliteten i sykepleien. Ivaretakelse av disse faktorene vil fremme livskvalitet.