Stomi og seksualitet : sykepleierens undervisende- og veiledende funksjon

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn : Mange lever med stomi av ulike årsaker, og den forandrede kroppen vil kunne medføre konsekvenser for seksualiteten. Sykepleieren har en viktig rolle i arbeidet med å forebygge eller lindre disse konsekvensene. I denne oppgaven ønsket jeg derfor å se nærmere på hvordan sykepleieren, ved hjelp av sin undervisende- og veiledende funksjon kan bidra til at disse pasientene kan bevare sin seksualitet. Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier ved hjelp av sin undervisende- og veiledende funksjon bidra til at pasienter med stomi bevarer sin seksualitet?” Metode: Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie der fag- og forskningslitteratur skal belyse problemstillingen. Det er gjort søk i ulike databaser, samt manuelle søk der åtte artikler ble valgt ut. Funn, diskusjon og konklusjon: I denne oppgaven kommer det frem at for å kunne veilede pasienter vedrørende deres seksualitet er det viktig å bygge opp en tillitsfull relasjon til pasienten, samt å inkludere pasienten som aktiv deltaker gjennom både planlegging og gjennomføring av veiledningen. All informasjon og veiledning vedrørende seksualitet må individualiseres utfra pasientens opplevelser og behov. Den didaktiske relasjonsmodellen vil kunne være et godt verktøy for å individualisere veiledningen. Sykepleiere trenger generelt mer kunnskap om seksualitet, og hvilke konsekvenser som kan oppstå etter en stomioperasjon, samt hvordan å bidra til å lindre disse.