Sosiale medier og forbrukeratferd ved kjøp av moteartikler

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Sosiale medier har blitt en stor del av hverdagen vår, og har hatt en kraftig utviklingskurve. Vi har undersøkt hvordan dette sosiale fenomenet påvirker forbrukeratferd, og hvordan det kan knyttes opp mot den norske motebransjen. Det kan være interessant for bedrifter å se hva forbrukere blir tiltrukket av, og hvordan de best mulig kan dra fordeler av å implementere sosiale medier i sin markedsføring. På bakgrunn av dette har vi formulert problemstillingen:Hvordan påvirker sosiale medier forbrukeratferd ved kjøp av moteartikler? På forhånd dannet vi oss fem teoretiske antagelser, som ga grunnlag for relevant teori og fremgangsmetode. Oppgaven er basert på kvalitativ datainnsamling og case som forskningsdesign, hvor det ble utført dybdeintervju og gruppesamtaler med informanter som representerte et ekspertperspektiv, et forbrukerperspektiv og et bedriftsperspektiv. Intervjuene ble utført ved hjelp av en semi-strukturert intervjuguide. I analysen ble det benyttet tverrsnittsbasert dataorganisering, og de teoretiske antagelsene ga grunnlaget for å kategorisere dataene. Hver teoretiske antagelse ble analysert, og bidro til å besvare problemdefinisjonen.Studien viser at sosiale medier er et godt brukt verktøy som kan forenkle kjøpsprosessen hos forbrukere, blant annet på grunn av at trender og produkter er lettere tilgjengelig. I den forbindelse har bloggere eller andre profilerte personligheter store muligheter til å påvirke forbrukere, såfremt tillit og troverdighet er til stede mellom blogger og lesere. I hvilken grad sosiale medier påvirker har sammenheng med både alder og kjønn, men det kommer tydelig frem at vareprat mellom konsumenter har den største påvirkningskraften. Forskningen har avdekket at deltakere i sosiale medier aktivt benytter seg av en eller annen digital kommunikasjonsplattform daglig, og bevisst eller ubevisst plukker opp detaljer rundt motebildet. Vi har gjennom studien kommet frem til at bedrifter bør rette seg mer mot markedsføring i sosiale medier, da det kan bidra til økt oppmerksomhet rundt deres produkter og tjenester. Samtidig bør de være godt kjent med målgruppen de forsøker å nå ut til, da det varierer hva slags markedsføring som påvirker ulike konsumentgrupper.