Søk i DigitaltMuseum - en kvalitativ undersøkelse på vei mot en evalueringspraksis

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • DigitaltMuseum er en søketjeneste som retter seg mot både sluttbrukere og museer som målgruppe, hver med ulike interesser. Hovedinngangen til museenes samlinger på digitaltmuseum.no er gjennom en enkel søkeboks. Dette søket skal gi sluttbrukere resultatene de ønsker og samtidig sørge for at museenes identitet som forvaltere og eiere, er tydelig i grensesnittet. KulturIT, firmaet som utvikler tjenesten har som mål å utbedre søket som formidlingsløsning i den kommende perioden. I dette arbeidet må de forholde seg til begge målgruppene. Denne bacheloroppgaven har til hensikt å undersøke hvorvidt søket i DigitaltMuseum er godt egnet til formidling av museenes samlinger, og samtidig se på hvordan søkedata kan brukes til å evaluere søket. Dette er blitt undersøkt ved å kombinere kvalitative intervjuer og et sett søkedata oversendt fra Europeana. Et av hovedpoengene jeg forsøker å adressere i diskusjonen er hvordan søket i DigitaltMuseum må betjene to målgrupper samtidig og hvilke ulemper dette eventuelt medfører. Diskusjonen baserer seg i hovedsak på svarene fra de kvalitative intervjuene. Undersøkelsen av søkedata har til hensikt å supplere diskusjonen ved å vise eksempler på hvordan søkedata kan brukes til å evaluere tjenesten.