Skriving i yrkesfaglærerutdanningen - resultater fra en kvantitativ studie av yrkesfaglærerstudenters skriveerfaringer ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Collection

  • LUI - Department of Vocational Teacher Education

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Våren 2016 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant studenter som gjennomfører den treårige yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus om deres erfaringer med skriving i utdanningen. Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved bruk av Questback som datainnsamlingsverktøy og SPSS som analyseverktøy. Spørreundersøkelsen ble sendt til 460 studenter og vi fikk inn 172 svar. Dette gir en svarprosent på 37,4. Det er videre gjennomført en univariat analyse av datamaterialet med vekt på fordeling og mål for sentraltendens. Resultatene presenteres i tabeller og diagrammer.