Skolen som forebyggende arena

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Fns utviklingsfond (UNDP) kåret senest i 2014 Norge til verdens beste land å bo i (UNDP, NTB, 2014). Til tross for dette har det blitt avdekket flere saker i media som beskriver en helt annen virkelighet. En av de mest omtalte sakene er Christoffer-saken fra 2005 der en 8 år gammel gutt ble mishandlet og tilslutt drept av sin stefar. Jeg har et personlig engasjement for disse elevene og mener at en av skolens viktigste oppgaver er å ta ansvar for at disse barna får den hjelpen de trenger. FNs Barnekonvensjon(1989) understreker at voksne i møte med barn alltid skal handle etter prinsippet om barnets beste. Dette prinsippet er også gjeldende i de styringsdokumentene skolens praksis skal arbeide etter. I denne oppgaven har jeg forsøkt å finne ut hvordan man kan forebygge uønsket atferd gjennom tidlig innsats, samtidig som jeg har forsøkt å belyse hvordan en kan oppdage atferd som utrykk for omsorgssvikt. Jeg har også forsøkt å rette fokus på hvordan systematisk arbeid kan bidra til å fremme viktige sosiale egenskaper hos elevene. Denne oppgaven er delt inn i seks deler. Jeg vil først gjennomgå tema og problemstilling før jeg belyser det juridiske aspektet gjennom en dokumentanalyse. Jeg vil videre redegjøre for det vitenskapsteoretiske perspektivet jeg belyser oppgaven fra. Deretter vil jeg gjennomgå utvalgt teori og presentere funnene jeg har gjort gjennom intervju. Jeg vil gjennom drøftingen av intervjuene forsøke å se sammenhengen mellom teori og praksis. Avslutningsvis vil jeg konkludere med gjennom hovedtrekkene jeg har funnet.