Sektorovergripende kulturpolitikk - Har den administrative organiseringen av kultur effekt på den økonomiske prioriteringen av den kommunale kultursektoren?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Tema for denne oppgaven er sektorovergripende kulturpolitikk. Oppgavens formål er å finne sammenhenger mellom måten kommuner organiserer kulturforvaltningen på, og de økonomiske prioriteringene av kulturformål. Oppgaven ser nærmere på 3 måter å dele inn den kommunale kultursektoren på; egen kulturetat, kultur og undervisning/skole og kultur og næring/stedsutvikling. For å finne resultatene benyttes KOSTRA-tall fra 2014. Kommuner som ikke har etat eller utvalg med kultur i navnet, er inkludert i resultatene og representere ett ytterpunkt. Funnene i denne oppgaven viser at kommuner med egen kulturetat bruker mer av driftsbudsjettet på kultursektoren. Kommuner som har organisert kultursektoren sammen med næring prioriterer kulturformål like mye som sektorielt samarbeid mellom kultur og undervisning. Videre viser resultatene at kultursektoren prioriteres i større grad hvis kommunen har organisert kultur og næring i både administrasjonen og politisk utvalg. Diskusjonen antyder at den viktigste faktoren for å prioritere kommunal kultursektor, er å synliggjøre kulturformål i budsjetter og kommuneplaner.