Seksualitet etter livmorhalskreftbehandling - fra tabu til tema

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn : Hvert år får omkring 300 kvinner diagnosen livmorhalskreft. Kvinnene som overlever kreften sitter igjen med seneffekter av behandlingen som påvirker deres seksualliv. Seksualitet er et grunnleggende behov for å oppleve god livskvalitet, men kan oppleves som et vanskelig samtaletema for pasient og helsepersonell. Hensikten med studien er å rette oppmerksomheten mot seksualitet som en integrert del av menneskets helse. Ut fra dette er problemstillingen; ”Seksualitet etter gjennomgått livmorhalskreftbehandling: fremdeles et tabubelagt tema for pasient og helsepersonell?”. Fremgangsmåte: Oppgaven er basert på prinsippene i en systematisk litteraturstudie. Jeg har valgt ut åtte kvalitative og kvantitative forskningsartikler som belyser temaet i problemstillingen. Funnene fra forskningsartiklene er drøftet opp i mot hverandre, samt underbygd med teori innhentet fra annen litteratur. Diskusjon, funn og konklusjon: Et flertall av pasientene uttrykker psykiske og fysiske endringer i deres seksualliv etter gjennomført strålebehandling. Pasient og helsepersonell opplever seksualitet som et vanskelig og intimt tema. Mangel på kunnskap og tid til oppfølging ser ut til å være vesentlige årsaker for at seksualitet ikke blir prioritert som samtaletema. Resultater viser at det forekommer et behov for å øke kunnskapsbehovet om seksualitet for helsepersonell. Økt kunnskap gir trygghet for å snakke om seksualitet, både for helsepersonell og pasient.