Sammenheng mellom samfunn og læreplan – en diskursanalyse

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-09

Description

  • Oppgaven er en diskursanalyse som tar sikte på å finne sammenhenger mellom læreplaner og samfunn. Det som undersøkes er om den norske samfunnsdebatten knyttet til EU kan være et barometer på EU-temaets plass og forekomst i norske læreplaner fra perioden 1974 frem til 2006. I Norge har vi hatt flere og til dels svært forskjellige nasjonale læreplaner. Mange aktører både sentralt og regionalt har interesse av å påvirke hva som skal skje i skolen. En læreplan er i så måte et resultat av et komplekst samspill mellom faglige og politiske beslutningsprosesser. De ulike aktørene som tar del i beslutningsprosessene og som utformer læreplanene er igjen påvirket av det samfunnet de lever i. Aktørene som skriver læreplanene og samfunnet i sin helhet påvirker derfor hverandre gjensidig. Denne oppgaven peker på at det eksisterer en viss sammenheng mellom samfunn og læreplan, men denne sammenhengen er ikke så tydelig og graden av omtale av EU-temaet i norske læreplaner varierer.