Samhandlingsreformens påvirkning i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Samhandlingsreformen ble innført i 2012 og er utviklet av Helse- og omsorgsdepartementet. Dens funksjon er å vise vei fremover, få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen, gi flere oppgaver til kommunene og økte midler for å utføre dem. Dette er store idealer og vi ønsket med dette litteraturstudiet og se på hvilke utfordringer sykepleier i hjemmesykepleien møter som følge av samhandlingsreformen. Vår problemstilling er: “Hvilke utfordringer møter sykepleier i hjemmesykepleien etter at samhandlingsreformen ble innført i 2012?”. Fremgangsmåte: Oppgaven er et litteraturstudium. Referanserammen for oppgaven og forskning er hentet fra forskningsartikler, faglitteratur og egne erfaringer. Oppgaven er bygd opp av fire hovedkapitler; innledning, referanserammen for oppgaven, metode og et drøftingskapittel. Referanserammen for oppgaven tar for seg relevant teori som brukes videre i drøftingen for å svare på vår problemstilling. Diskusjon, funn og konklusjon: Kravet til økt kompetanse, kommunens rolle og bedre samhandling på tvers av tjenestenivåene er diskutert i oppgaven. Det er fortsatt store utfordringer i hjemmesykepleien fem år etter at samhandlingsreformen trådte i kraft som følge av en større og mer kompleks brukergruppe. Kreftomsorg innenfor alle ledd i helsetjenesten fungerer godt, og hva kan kommune- og spesialisthelsetjenesten lære av dette?