Samhandlingsreformens konsekvenser for sykepleiere på sykehjem

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn for oppgaven er innføringen av Samhandlingsreformen i 2012. Reformen førte med seg en rekke nye arbeidsoppgaver for kommunehelsetjenesten. Blant annet medførte redusert liggetid på sykehus og kommunal overtakelse av utskrivningsklare pasienter til både flere og sykere pasienter på sykehjem. Denne oppgaven drøfter problemstillingen: Hvilke konsekvenser har samhandlingsreformen fått for sykepleiere på sykehjem? Oppgaven benytter litteraturstudie som metode for å besvare problemstillingen. Oppgaven viser at Samhandlingsreformen har ført til endring i sykepleiernes ansvar og oppgaver. Dette inkluderer økt arbeidsbelastning, økt kompleksitet i arbeidsoppgavene, mindre tid til omsorgsoppgaver og mindre tid til enkeltpasienter. Oppgaven problematiserer endringene i sykepleieroppgavene og sykepleieres ansvar og funksjon opp mot det økte kompetansebehovet i sykehjemmet etter Samhandlingsreformen. Oppgaven viser at sykepleieres ansvar om å utøve forsvarlig pleie påvirkes av redusert liggetid på sykehus og manglende kompetanse. Til tross for at det legges til rett for å søke om økonomiske midler til kompetanse- og rekrutteringsarbeid i kommunene, belyser denne oppgaven utfordringene ved at det er opp til kommune selv å søke om midler. Oppgaven viser at det ikke i tilstrekkelig grad søkes om økonomiske midler, og at det er store variasjoner mellom kommunene.