Samfunnsøkonomiske virkninger av patenter på legemidler

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • denne oppgaven tar jeg i bruk veletablert samfunnsøkonomisk teori for å svare på følgende problemstilling: hva er de samfunnsøkonomiske virkningene av patent på legemidler? Jeg tar utgangspunkt i målkonflikten mellom fokuset på å skape samfunnsøkonomisk lønnsomhet og effektivitet veid opp mot incentiver for å skape økonomisk vekst. Formålet med oppgaven er å vise at, fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, har patenter ikke kun fordeler, men også noen svakheter. På grunnlag av to samfunnsøkonomiske modeller har jeg drøftet problemstillingens to perspektiver på en analytisk og teoretisk måte. Modellene som er brukt i oppgaven er basert på en rekke forutsetninger og forenklinger som gjør at det er en rekke forhold som ikke kommer fram i analysen. Det vil derfor være forhold av betydning som ikke fremkommer i analysen, fordi det ikke inngår i de samfunnsøkonomiske avveiningene. Likevel har jeg avslutningsvis valgt å peke på noen avgjørende faktorer i et diskusjons‐ og analysekapittel. Denne analysen har ingen konkret konklusjon, og har heller ikke som formål å komme med noen form for løsning på konflikten. Denne oppgaven setter lys på svakheter ved dagens ordninger og hvilke problemer patenter på legemidler medfører, og viser samtidig hvilke avveininger som må tas når man vurderer innvilgelse av patent på et legemiddel. For å kunne motivere til forskning på nye legemidler, særlig mot alvorlige sykdommer, og samtidig bidra til økonomisk vekst, bør det vurderes alternative ordninger som kan erstatte dagens patentordning.