Ressursbruk i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Page Number

  • 47 s.

Abstract

  • Bakgrunn: Arbeidsmengden i ambulansetjenesten nasjonalt og internasjonalt er stadig økende. Høyere antall oppdrag og en endrende demografi fører til høyere krav og økt press på tjenesten. På bakgrunn av dette ønsker vi å kartlegge forekomsten av feil bruk av ambulanser i Oslo og Akershus, i tillegg til å finne ut om det er noen spesielle karakteristikker blant pasientene på disse oppdragene. Forskning på dette området kan bidra til forbedret ressursforvaltning av ambulanser og skape et bedre prehospitalt tilbud for innbyggerne i området. Metode: Prosjektbeskrivelsen er en prospektiv tverrsnittstudie, hvor ressursbruken og pasientkarakteristika kartlegges via bruk av egenutviklede spørreskjemaer. Datainnsamlingen vil foregå i en uke og respondentene er ambulansepersonell i Oslo og Akershus. Studien er et samarbeid mellom ambulansetjenesten i Oslo og Akershus og Oslo Universitetssykehus (OUS). Diskusjon: Denne prosjektbeskrivelsen har belyst at omfanget av feil bruk av ambulanser er et utbredt problem også internasjonalt. Det er ikke gjennomført studier som kartlegger dette temaet i Norge, men gjennom utspill fra erfarent ambulansepersonell fremstår det som feil bruk av ambulanser også forekommer i Norge. Internasjonale studier har gjort interessante funn vedrørende pasientkarakteristikker forbundet med feil bruk av ambulanser. Disse funnene vil være interessante å undersøke videre nasjonalt.