Relasjonsbygging mellom sykepleier og mennesker i psykose

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn for oppgaven: Sykepleie bygger på grunnleggende prinsipper som omhandler empati, respekt og likeverd. Jeg har lenge interessert meg for psykiatri, og gjennom denne oppgaven vil jeg se på relasjonen mellom sykepleier og menneske i psykose. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme en trygg relasjon til mennesker i psykose? Metode: Denne oppgaven bygger på et litteraturstudium som metode. Den omfatter litteratur som er fra fagbøker, tre forskningsartikler og historier fra en selvbiografi skrevet av en kvinne som selv har opplevd psykoser. Oppsummering: Funn som kommer frem gjennom denne oppgaven belyser viktigheten av at sykepleier møter mennesket med likeverd og respekt, og hvor mye dette har å si for videre samarbeid og behandling. Det å kommunisere med mennesker i psykose kan være utfordrende, da personen ofte kan ha nedsatt konsentrasjonsevne og lett la seg distrahere. Sykepleier må ha kunnskap om hvordan hun kan møte denne pasientgruppen. Det er vesentlig at pasienten blir møtt med forståelse og anerkjennelse, for å føle trygghet og tillit til sykepleieren. Det å la pasienten delta i behandlingen, vil ha betydning for hvordan han mestrer sin livssituasjon.