Relasjonen mellom lærer og elev

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Description

  • Denne oppgave belyser den gode lærer – elev – relasjonen, altså hvordan denne relasjonen kan skapes, og hvilken betydning den har for elevenes læring. Dette vil bli sett opp mot på ulik relevant litteratur, som hva en god relasjon er, elevenes læringsutbytte, kommunikasjon og motivasjon. Metoden for å innhente informasjon om emnet, som det i denne oppgaven vil bli sett opp mot teorien, er kvalitativt intervju. Denne typen metode er fin å bruke når man virkelig vil gå i dybden av et tema og vil ha erfaringer og tanker fra involverte parter, i denne sammenhengen er det lærere som ble intervjuet. Lærerne som er intervjuet er alle lærere ved 9.trinn. Oppgaven vil blant annet gi svar på ulike måter man som lærer kan skape en god relasjon til elevene sine, hvilke faktorer som spiller inn på relasjonen, betydningen av kommunikasjon og motivasjon, og hvordan dette påvirker læringsutbytte til eleven.