Rekruttering til kommunal sektor av akademiske hoder med hjelm på

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Problemstillingen vi har valgt i denne oppgaven er følgende; er det samsvar mellom kommunenes rekrutteringsstrategier og ingeniørstudentenes forventninger til arbeidslivet? Vi har valgt å undersøke vår problemstilling ved å benytte oss av metodetriangulering. Metodetriangulering innebærer at man benytter både kvantitativ og kvalitativ metode (Johannessen, Tufte og Christoffersen 2010, 367). Vi brukte metodetriangulering fordi vi ønsket å se utfordringene i et større perspektiv, og fra flere vinkler. Vi mener at metodetriangulering er mest hensiktsmessig å bruke for å få frem best mulig informasjon i akkurat denne oppgaven. På denne måten får vi innsikt i hva nyutdannede ingeniører ønsker og forventer av arbeidslivet. På den andre siden finner vi ut hvordan kommunene arbeider med rekruttering av ingeniører, og hvordan de som arbeidsgivere løser utfordringene med å skaffe seg den nødvendige kompetansen. Underspørsmål i denne sammenhengen har blitt: -Hvilke utfordringer og muligheter mener kommunene at de har i forbindelse med rekrutteringen? -Hvilke forventninger har nyutdannede byggingeniører og hvordan ser de på kommunen som potensiell arbeidsgiver? Vår hypotese er: hvis kommunene i større grad hadde synliggjort hvilke muligheter som finnes i sektoren, så hadde det ikke vært fullt så store rekrutteringsutfordringer. På grunn av omfanget på oppgaven har vi valgt å avgrense den til å handle om rekrutteringsprosessen, og ikke det å holde på ingeniørkompetansen. 6