Rekk opp hånda, du har noe å komme med! Tiltak på gruppenivå for å fremme muntlig deltakelse hos de stille elevene i helklassesamtaler

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Problemstilling: Hvilke tiltak kan læreren gjøre på gruppenivå for å fremme spontan muntlig deltakelse hos de stille elevene i helklassesamtaler på mellomtrinnet? Denne oppgaven er skrevet med bakgrunn i en interesse for elever som sjelden eller aldri rekker opp hånda i helklassesamtaler. Tiltak på individnivå og å bygge gode relasjoner må selvfølgelig også gjøres, men som lærer kan det være viktig å gjøre noen overordnede tiltak i klassen eller med egen undervisning for å fremme muntlig deltakelse hos, her kalt, de stille elevene. Oppgaven presenterer tre grupper av tiltak med bakgrunn i teori og forskning: Praktisere dialogbasert undervisning, bygge opp en god klasseromskultur og å gi elevene metabevissthet på det som virker inn i dialogen og på egen læring. Sammen med teori og forskning baserer oppgaven seg på kvalitative intervjuer av tre lærere. Det viste seg at lærerne hadde mange av de samme tankene som presenteres i teorien, men gjennom å sette ord på hvordan de gjennomførte dem i praksis, ble det mulig å eksemplifisere at det er mange ulike måter å gjøre det på. Ulike årsaker til at de stille ikke deltar muntlig, krever også ulike tiltak. Her vises det at de overordnede tiltakene kan fremme muntlighet for flere grupper av de stille samtidig, men noen ganger av ulike grunner. En tydeliggjøring av dette er gjort med en grov inndeling i dem som er utrygge og dem som er umotiverte.