Regnbed som tiltak for lokal overvannshåndtering i kaldt klima

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-21

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Klimaendringene, samt økt urbanisering og fortetting fører til at økte overvannsmengder må håndteres. Regnbed (eng.: rain garden, bioretention) er et tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD). Det er et beplantet, nedsenket bed i terrenget, der vann lagres på overflaten og infiltreres til grunnen eller til eksisterende overvannsnett. Regnbed har evne til å redusere flomtopper, beskytte vassdrag mot erosjon, etterfylle grunnvannet og tilbakeholde forurensning fra overvannet. Fordelene med regnbed er blant annet at de lar seg ettermontere i nedbørsfelt med utfordringer knyttet til overvann. De er estetisk tiltalende og de er med på å øke biodiversiteten i urbane strøk. Regnbed er et populært tiltak for håndtering av overvann i USA, Canada og Australia, men skepsis knyttet til redusert infiltrasjon gjennom vinterhalvåret, samt manglende erfaring, har blant annet bidratt til at regnbed hittil har vært lite benyttet her til lands. Hensikten med denne oppgaven har derfor vært å undersøke hvilke beregningsmetoder som er best egnet for ulike situasjoner og dimensjoneringsformål, hvilke konsekvenser kaldt klima har for regnbedets ytelse og hvordan regnbed kan optimaliseres for norske forhold. Oppgaven bygger på eksisterende litteratur og egne infiltrasjonsforsøk. Det ble foretatt to infiltrasjonsforsøk ved Langmyrgrenda 34 B i Oslo våren 2014. Hensikten var å estimere den mettede hydrauliske konduktiviteten før og etter vårsmeltingen. Forsøkene ble utført ved hjelp av Modified Phillip-Dunne (MPD) infiltrometer. Gjennomsnittlig konduktivitet 18. mars ble estimert til 1,333 cm/t. Ved feltforsøk 2. mai ble gjennomsnittlig hydraulisk konduktivitet estimert til 3,656 cm/t. Vi observerte infiltrasjon i regnbedet selv når temperaturen i filtermediet var under frysepunktet. Dette støtter at infiltrasjon er mulig også om vinteren, selv om forsøket viste at temperaturer under frysepunktet (0°C) svekker regnbedets ytelse. Det finnes flere grunner til dette, men frosttypen vil være av stor betydning. Ved å forhindre betongfrost i filtermediet (frost i vannmettet tilstand) kan vi ta hensyn til infiltrasjonen i dimensjoneringen, og på den måten redusere størrelsen på regnbedet. Regnbed viser seg å være et godt tiltak ved lange nedbørshendelser. Da er infiltrasjonen viktig. Ved nedbørshendelser av høy intensitet er størrelsen på maksimal vannhøyde og overflatearealet avgjørende for hvor godt regnbedet klarer å håndtere overvannet.