Reformer, involvering og motstand. En studie av ansattes involveringsgrad i utviklingen av endringsprosessen som følge av nærpolitireformen

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven har vi skrevet om organisasjonsendring og vi har undersøkt hvor stor grad de ansatte i politiet har blitt involvert i utviklingen av nærpolitireformen. For å belyse problemstillingen har vi brukt relevante teorier og undersøkelser. Dataen er samlet inn gjennom 11 kvalitative intervjuer hvor vi har intervjuet ved fire ulike politistasjoner. Vi presenterte svarene fra informantene og brukte dette som grunnlag i analysen. Vår konklusjon bygger på lav grad av involvering blant de ansatte i politiet