Premature spedbarn - Tilknytning ved bruk av kengurumetoden

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Man har etterhvert blitt mer bevisst på at adskillelse mellom mor og barn etter fødselen kan få konsekvenser for tilknytningsprosessen. I denne oppgaven vil det bli gjort rede for hvordan kengurumetoden kan være et hjelpemiddel for å fremme tilknytning mellom mor og barn, og hvordan sykepleieren kan bidra til dette. Metode: Oppgaven er et litteraturstudium. Litteratursøk er gjort i blant annet følgende databaser: Cinahl, SweMed+ og PubMed. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme tidlig tilknytting mellom mor og det premature barnet ved bruk av kengurumetoden den første tiden etter fødsel? Resultater: Det er tydelig at bruk av kengurumetoden kan oppleves ulikt av ulike mødre/foreldre, og at sykepleiers involvering i bruken kan ha både positiv og negativ effekt. Metodens fordeler taler for at mor bør oppfordres til bruk av den, samtidig som er det essensielt at hennes egne ønsker og personlige aspekter tas hensyn til. Det er nødvendig å finne en balanse mellom sykepleieintervensjoner og foreldrenes deltagelse i behandlingen av barnet, slik at fokuset på selve metoden ikke går på bekostning av de individuelle tilpasningene. Konklusjon: For at sykepleier skal kunne fremme tilknytning mellom mor og det premature barnet ved bruk av kengurumetoden er veiledning og informasjon selve nøkkelen. Gode resultater forutsetter samarbeid mellom sykepleier og mor, hvor de sammen finner en balanse som er best for alle involverte parter slik at tilknytning best mulig kan fremmes.