Prehospitale undersøkelsesmetoders evne til å avdekke hjerneslag

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Den prehospitale tjenesten i Oslo og Akershus benytter seg i dag av Face- Arm- Speech- Test (FAST) som metode for raskt å identifisere pasienter med mulig hjerneslag. Målet med denne oppgaven er å undersøke hvor effektiv FAST er, samt andre metoder som benyttes prehospitalt. Metode: Systematisk søk i databasene MEDLINE, EMBASE, CINAHL og COCHRANE. Metodene som ble undersøkt var Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS), Los Angeles Prehospital Stroke Scale (LAPSS), Melbourne Ambulance Stroke Scale (MASS), Medic Prehospital Assessment for Code Stroke (MedPACS), Recognition Of Stroke In The Emergency Room (ROSIER) og Face Arm Speech Test (FAST). Resultater: Resultatene bygger på totalt 17 forskningsartikler. Resultatene viser at FAST hadde høyest sensitivitet (97% (95%KI, 92%-99%)) og LAPSS hadde høyest spesifisitet (97% (95%KI, 93-99%)). Diskusjon og avslutning: Studiene viser at CPSS og FAST har relativt høy sensitivitet i flere studier, men spesifisiteten er varierende. LAPSS kan være en aktuell metode forutsatt flere studier med gode resultater. God kunnskap om tegn og symptomer ved slag i hjernens bakre kretsløp vil øke FASTs anvendelighet.